Меню сайту
Категорії каталога
Зачинено [226]
Музей архітектури [23]
Земельні питання [4]
Будівництво, інвестиції, облік [31]
Платні публікації [0]
Тут знаходяться авторські публікації. Вартість 50 гривень на місяць. Оплата на банківську картку. Пишіть на archioda@i.ua
Реставрація [0]
Форма входу

+ Український Тиждень. Новини

Інформаційна картина дня від українського часопису "Тиждень".

добавить на Яндекс
З ПИТАННЯ РОЗМІЩЕННЯ БАНЕРНОЇ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛ.0685860339
Публікації

Cтатут громадської організації "Рівненський клуб "Правовий всеобуч"

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація ,,Рівненський клуб ,,Правовий всеобуч” (далі за текстом - Організація ) це добровільне об'єднання фізичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, національно - культурних, творчих, духовних, вікових, екологічних, та інших спільних інтересів своїх членів.

1.2. Повне найменування Організації українською мовою: Громадська організація ,,Рівненський клуб ,,Правовий всеобуч”. Скорочене найменування Організації українською мовою: ГО РК ,,Правовий всеобуч”.

1.3. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, законами України ,,Про об'єднання громадян”, іншими актами чинного законодавства України та цим Статутом.

1.4. Організація створюється та діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.

1.5. Діяльність Організації поширюється на територію міста Рівне.

1.6. Місцезнаходження Організації: м.Рівне, вул. Січових Стрільців, 36.

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГО РК «ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ»

2.1. Метою діяльності Організації є створення соціуму в якому, насамперед, правовими засобами забезпечуються рівні можливості існування та розвитку особи в усіх сферах суспільного життя, як гаранту здійснення та захисту прав людини, шляхом здійснення просвітницької діяльності та відвернення негативного впливу цивілізації на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, а також задоволення та захист спільних інтересів членів організації.

2.2. Основними завданнями Організації є:

2.2.1. Сприяння утвердженню верховенства права та відвернення негативного впливу цивілізації на навколишнє природне середовище.

2.2.2. Сприяння у забезпеченні рівних можливостей самореалізації громадян України.

2.2.3. Представлення і захист законних інтересів своїх членів у державних та громадських органах.

2.2.4. Поширення ідей та поглядів Організації.

2.2.5. Сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, здійсненню науково-освітніх та навчальних програм і проектів для фахівців-членів Організації, громадян та юридичних осіб-партнерів Організації.

2.3. Напрямами діяльності Організації є:

2.3.1. Організація та проведення теоретичних та науково-практичних конференцій, диспутів, тематичних круглих столів, інших заходів.

2.3.2. Сприяння створенню сучасної нормативно-правової бази, її підтримка та інформаційно-аналітичне забезпечення.

2.3.4. Участь у підготовці та розповсюдженні аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків.

2.3.5. Організація та забезпечення зустрічей з видатними вченими, політичними діячами, митцями.

2.3.6. Участь у підготовці та поширенні серед широких кіл громадськості та конкретних категорій населення просвітницьких матеріалів.

2.3.7. Підтримка міжнародних зв'язків, участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству.

2.3.8. Проведення незалежних соціологічних опитувань з питань, які цікавлять громадськість.

2.3.9. Участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної діяльності та іншими засобами, які не суперечать законам України.

2.3.10. Організація та проведення заходів щодо відвернення негативного випливу цивілізації на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

2.4. Для досягнення мети та виконання покладених завдань Організація має право у встановленому законодавством порядку:

2.4.1. Представляти і захищати інтереси Організації та її членів в органах державної влади і управління, місцевого самоврядування, недержавних інституціях. 2.4.2. Налагоджувати та здійснювати співпрацю з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, а також органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Брати участь та сприяти практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм.

2.4.3. Реалізувати власні програми та проекти, брати участь програмах і проектах, в тому числі спільних з вітчизняними та зарубіжними організаціями.

2.4.4. Співпрацювати із зацікавленими прес-центрами та інформаційними агентствами.

2.4.5. Одержувати від органів державної влади та управління, місцевого самоврядування інформацію для реалізації мети та завдань Організації.

2.4.6. Співпрацювати з державними органами та громадськими об'єднаннями, вступати до спілок громадських організацій.

2.4.7. Виявляти законодавчі ініціативи та вносити пропозиції органам влади i управління.

2.4.8. Здійснювати в інтересах Організації іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України та статутним цілям Організації.

III. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГО РК «ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ»

3.1. Організація не є юридичною особою. Організація має круглу печатку з назвою.

3.2. Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.

3.3. Виходячи із своїх інтересів, Організація співпрацює і взаємодіє з політичними партіями, громадськими організаціями, господарськими товариствами, підприємствами, об'єднаннями, профспілковими організаціями, органами державної влади і управління, місцевого самоврядування, а також з міжнародними і зарубіжними організаціями на основі рівноправності, невтручання у внутрішні справи.

IV. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ У ГО РК «ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ» ТА ВИБУТТЯ З НЕЇ

4.1. Членами Організації у на засадах рівноправності можуть бути громадяни України віком від 16 років, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, визнають Статут, завдання та напрями діяльності Організації.

4.2. Прийняття в Організацію здійснюється за рішенням голови правління згідно з письмовою заявою.

4.3. Членство припиняється у разі добровільного виходу або виключення. Вихід з Організації у здійснюється за письмовим зверненням члена за рішенням правління. У разі порушення норм Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди Організаціям, члени можуть бути виключені з Організації за рішенням її правління.

V. ЧЛЕНСТВО У ГО РК «ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ». ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

5.1. В Організації встановлюється індивідуальне та колективне членство. Членство в Організації є добровільним. Колективними членами Організації можуть також бути громадські організації та трудові колективи підприємств, установ, організацій м. Рівне та Рівненської області, які визнають Статут Організації. 5.2. В Організації встановлюється інститут почесного членства. Почесними членами Організації можуть бути особи, які зробили вагомий внесок у розвиток Організації та є відомими в різних галузях господарства та політики.

5.3. Члени Організації мають право:

5.3.1. Брати участь у заходах, які проводяться Організацією.

5.3.2. Обирати та бути обраними до органів управління Організації.

5.3.3. Вносити пропозиції та зауваження до органів управління щодо діяльності Організації.

5.3.4. На захист своїх законних інтересів Організації. 5.3.5. Отримувати інформацію про діяльність Організації та її органів управління в установленому порядку.

5.3.6. Відстоювати права та інтереси Організації.

5.4. Члени Організації зобов'язані:

5.4.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації, виконувати рішення органів управління Організації, у межах їх компетенції.

5.4.2. Брати активну участь у роботі Організації та не перешкоджати її діяльності, дбати про імідж Організації.

VI. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ГО РК «ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ» ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

6.1. Вищим органом управління Організації є загальні збори, до складу яких включаються всі дійсні члени Організації. До компетенції загальних зборів належать:

6.1.1. Ухвалення рішення про створення та ліквідацію Організації.

6.1.2. Затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації.

6.1.3. Обрання правління Організації.

6.1.4. Затвердження програм та визначення основних напрямів діяльності Організації.

6.2. Загальні збори є правомірними за умови присутності більше половини членів Організації. Рішення загальних зборів ухвалюються простою більшістю голосів.

6.3. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням правління Організації. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу не менше 1/3 складу членів Організації, 2/3 складу правління, голови правління.

6.4. Правління є постійним статутним органом Організації, який обирається загальними зборами кількістю та на строк, визначений ними, і здійснює такі повноваження:

6.4.1. Визначення стратегічних напрямів та перспектив діяльності Організації.

6.4.2. Виконання рішень загальних зборів та здійснення окремих повноважень у період між його засіданнями.

6.4.3. Управління поточною діяльністю Організації.

6.4.4. Затвердження звітів голови правління, заступників голови правління Організації.

6.4.5. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів.

6.4.6. Затвердження за поданням голови правління Організації з числа її членів або сторонніх осіб заступників голови правління Організації.

6.4.7. Ухвалення рішення про вихід та виключення членів Організації.

6.4.8. Засідання правління відбуваються не рідше одного разу на рік, скликаються головою правління Організації або на вимогу 1/3 членів правління і є повноважними при наявності більшості його членів. Рішення правління ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.

6.5. Голова правління Організації обирається правлінням строком на 1 рік та здійснює:

6.5.1. Без довіреності представництво Організації у будь-яких установах, підприємствах та організаціях.

6.5.2. Підписання Статуту Організації.

6.5.3. Подання на затвердження правлінням Організації кандидатур заступників голови правління, розподілу функціональних обов'язків між ними.

6.6. Заступники голови правління здійснюють управління спеціалізованими напрямами діяльності Організації відповідно до визначених головою правління функціональних обов'язків.

6.7. З метою заохочення до активної участі у діяльності Організації можуть створюватися спеціалізовані структури за конкретними напрямами, які є консультативно - дорадчими органами Організації.

VІІ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГО РК «ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ»

7.1. Організація припиняє свою діяльність у випадку ліквідації.

7.2. Припинення діяльності Організації проводиться:

7.2.1. За рішенням суду.

7.2.2. За рішенням загальних зборів.

7.3. Ліквідація вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису до книги обліку громадських організацій.

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ГО РК «ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ»

8.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються загальними зборами Організації.

8.2. Про зміни та доповнення до Статуту Організації повідомляє орган державної реєстрації у п'ятиденний термін.

Голова правління ГО РК «ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ» Мачулянський Ю.Ю.Джерело: http://cтатутні документи
Категорія: Будівництво, інвестиції, облік | Додав: archinfo (03.03.2015) | Автор: Юрій Мачулянський E W
Переглядів: 661 | Теги: статут громадської організації | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Друзі сайту
 
 
Українська експертно-правова лабораторія Юрія Мачулянського © 2024
Конструктор сайтів - uCoz